Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalni EURO-TECH

1. Sprzęt wynajmowany jest na doby.
2. Wysokość stawki dziennej regulowana jest w zależności od czasu najmu.
3. Wynajem na sobotę i niedziele liczony jest jako 1,5 doby.
4. Przy wynajmie pobierana jest KAUCJA, o jej wysokości decyduje wartość wynajmowanego sprzętu.
5. Szczegółowe warunki regulują ‘ogólne warunki umów najmu’.

WYMAGANE DOKUMENTY:

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO – ( jawna, komandytowa, partnerska, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością):

> Oryginał aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub rejestru sądowego 
      KRS ( nie starszy niż trzy miesiące)
> REGON
> NIP
> Pisemne pełnomocnictwo ( podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki ) upoważniające do zawarcia umowy i odbioru jej przedmiotu, jeżeli odbiór dokonywany jest przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych.

 

II. OSOBY FIZYCZNE PROWADZACE DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

> Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
> REGON
> NIP
> Dowód osobisty
> Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem
 

III. OSOBY FIZYCZNE :

> Dowód osobisty
> Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem
> Potwierdzenie opłacenia rachunku za ostatni miesiąc (np. rachunek za telefon, gaz, energie elektryczną)